អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍

General Department of Immigration - GDI

សូមអរគុណដែលបានមកកាន់គេហទំព៏រយើងខ្ញុំ! សូមអភ័យទោសផងដែរ គេហទំព៏រយើងកំពុងតែរៀបចំ

Website is under construction